Objects

Back

TO CREATE and foster a spirit of understanding among the people of the world.
TO PROMOTE the principles of good Government and good citizenship.
TO TAKE an active interest in the civic, cultural, social and moral welfare of the community.
TO UNITE the clubs in the bonds of friendship, good fellowship and mutual understanding.
TO PROVIDE a forum for the open discussion of all matters of public interest; provided, however, that partisan politics and sectarian religion shall not be debated by club members.
TO ENCOURAGE service-minded people to serve their community without personal financial reward and to encourage efficiency and promote high ethical standards in commerce, industry, professions, public works and private endeavours.

Vision
"To be the global leader in community and humanitarian services"

Mission
"To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lions clubs."

Flag Salutation
We salute our National Flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder our responsibilities as a good citizen. Its glorious history written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our Country. We declare our unflinching loyalty to our National Flag and maintain that its course shall be our course and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add, to its lustre and glory and make it fly proudly aloft in the comity of Nations.

zsÀéd ªÀAzÀ£É
£ÁªÀÅ £ÀªÀÄä gÁµÀÖç zsÀédPÉÌ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀA¢¹ ¤µÉ׬ÄA¢gÀĪÀÅzÁV ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä gÁµÀÖçzÀ QÃwð ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ, £ÀªÀÄä°è ¥ÀæwAiÉƧ⠸À¨sÀå ¥ËgÀ£ÀÆ vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß JµÀÖgÀ ªÀÄnÖ£À GvÁìºÀ, D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. ¸ÀĪÀuÁðPÀëgÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä gÁµÀÖçzÀ Gdé® EwºÁ¸ÀªÀÅ, £ÀªÀÄä°è CzÀgÀ ªÉÄïÉäöÊUÁV ±Àæ«Ä¸À®Ä ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ £ÀªÀÄä zÀÈqsÀ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¹ CzÀgÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄvÀÛ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀj¹, £ÀªÀÄä°è ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ CzÀgÀ QÃwð ªÀÄvÀÆÛ Gdé®UÉƽ¸À®Ä ªÀÄ£ÀB¥ÀǪÀðPÀªÁV ±Àæ«Ä¹, ¸ËºÁzÀð¥ÀÇtð d£ÁAUÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CzÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°è ºÁgÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ.